Vodenje sredstev rezervnega sklada

Rezervni sklad je pomemben inštrument nepremičninske politike pri zagotavljanju trajnostnega vzdrževanja večstanovanjskih in poslovnih stavb. Stvarnopravni zakonik (SPZ, Ur. l. RS št. 87/02 et al.) določa obvezno vplačevanje sredstev rezervni sklad za prihodnje vzdrževanje stavbe, ki se vodi na posebnem transakcijskem računu (**fiduciarni račun). Obvezen je za vse stavbe, ki imajo več kot dva etažna lastnika, več kot osem posameznih delov in so starejše od deset let. Sredstva na računu so last etažnih lastnikov in na njih ni mogoče posegati tudi v primeru, ko je proti upravniku nepremičnine sprožen izvršilni ali insolventni postopek.
 


Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo za:
 

 • poravnavo predvidenih stroškov vzdrževanja,

 • plačilo nujnih vzdrževalnih del,

 • dela, ki so vezana na učinkovitejšo rabo energije (obnove, investicije),

 • odplačevanje posojil, najetih za plačilo vzdrževalnih del.
   

Višina prispevka za posamezno enoto v rezervni sklad se določi glede na:
 

 • velikosti površine posameznega dela v etažni lastnini (bruto površina),

 • zgodovino preteklih obnov (starost stavbe,potrebne obnove, ...),

 • načrta vzdrževanja in ocenjeno vrednost planiranih vzdrževalnih del.
   

Etažni lastniki se lahko odločijo, da bodo v rezervni sklad prispevali več, kot je najnižji določeni prispevek. Potreba po povečanem prispevku se ponavadi pojavi v času pred večjimi investicijami oziroma vzdrževalnimi deli.

*Nujna vzdrževalna dela:

Nujna vzdrževalna dela so tista, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja, a je njihova takojšnja izvedba potrebna za ohranitev kvalitete bivanja in za preprečitev nastanka nadaljnje škode. Sem spadajo tudi dela, ki jih je potrebno izvesti in jih odreja inšpekcijska odločba.


*Prodaja stanovanja:

Če se odločite prodati svoje stanovanje ali poslovni prostor, niste upravičeni do povračila vplačil v rezervni sklad, saj so sredstva namenjena dolgoročnemu in celovitemu vzdrževanju stavbe.


*Fiduciarni račun:

Je račun za zbiranje stredstev rezervnega sklada. Račun je ločen od računa, ki ga upravnik uporablja za svoje redno poslovanje. Sredstva na računu rezervnega sklada niso vključena v stečajno maso ter niso predmet izvršb.


Dodatne informacije v povezavi z vodenjem rezervnega sklada:
Tel. št.: (04) 581 26 00
E-pošta: info@dominvest.si