Upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb

Stavba je gradbeni objekt, ki ima štiri samostojne zidove in enega ali več vhodov ter je zgrajen zato, da se v njem prebiva, opravlja katerekoli dejavnosti ali hrani materialne dobrine. Upravljanje se v osnovi deli na dva dela in sicer na upravljanje večstanovanjskih stavb in upravljanje poslovnih stavb.

Večstanovanjske stavbe so stavbe sestavljene z več posameznimi deli, katerim pripadajo skupni deli in naprave. Skupen del stavbe je del, ki pripada in služi vsem etažnim lastnikom stavbe in katerega korist uporabljajo skladno z namenom. Taki deli so na primer stopnišče, streha, fasada, temelji, stene in podobno. Analogno velja za skupne naprave v stavbah. Torej so to vse naprave, ki skupno služijo etažnim lastnikom. Pod večstanovanjske oz. stanovanjsko-poslovne se štejejo stavbe, v katerih prednjači delež stanovanj (večji delež stanovanj kot poslovnih prostorov).

Poslovne stavbe so ravno tako kot večstanovanjske stavbe sestavljene z več posameznimi deli, katerim pripadajo skupni deli in naprave. V poslovnih oz. poslovno stanovanjskih stavbah je delež poslovnih prostorov večji kot delež stanovanj.

 

 

Upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb pomeni opravljanje upravniških storitev, ki se nanašajo na skupne dele in naprave. Upravljanje  je proces odločanja, načrtovanja, usmerjanja, vrednotenja ter nadzora različnih aktivnosti, ki se skladno z zakonodajo in željami večine etažnih lastnikov izvajajo na skupnih delih in napravah. V sklop upravljanja sodi tudi vzdrževanje stavbe, ki ga določa zakon, kakor tudi nemoteno obratovanje stavbe. Obratovanje so vse storitve, ki so povezane z uporabo skupnih delov in naprav, kakor tudi pripadajočega zemljišča. Tako pri vzdrževanju kot pri obratovanju stavbe nastajajo stroški, katere upravnik razdeljuje med etažne lastnike. Upravljanje stavb v osnovi delimo na štiri osnovna področja opravil:
 

  • organizacijsko - administrativna opravila,
  • tehnično - strokovna opravila.
  • finančno - računovodska in knjigovodska opravila,
  • pravno - premoženjska opravila.
     

Upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb lahko opravljajo za to usposobljena podjetja, posamezniki ali skupnost etažnih lastnikov (registrirana kot pravna oseba) za kar morajo ob ustanovitvi izbrati ustrezno dejavnost (po standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 SKD) in imeti za to zaposlene ustrezne strokovnjake. Pravno razmerje med upravnikom in etažnimi lastniki se potrjuje na podlagi pogodbe o opravljanju upravniških storitev, katero mora podpisati večina etažnih lastnikov (več kot 50% po solastniških deležih).