Obračunavanje in pobiranje najemnin v imenu lastnika

Podjetje Dominvest d.o.o. izvaja tudi storitve obračuna in pobiranja najemnin v imenu lastnikov. Za približno 450 stanovanj in poslovnih prostorov v lasti nekaterih večjih podjetij in organizacij (lokalnih skupnosti) kot so Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Gorje, izvajamo storitev obračunavanja in pobiranja najemnin ter gospodarimo s stanovanji v imenu lastnika. V skladu s sklenjenimi pogodbami in določbami Stanovanjskega zakona opravljamo naslednje naloge:

  • organizacijsko – administrativna opravila (vodenje ustreznih evidenc stanovanj in najemnikov, koordiniranje in vzdrževanje stikov med najemniki in lastniki stanovanj, organiziranje sestankov in ogledov stanovanj kot pooblaščenci lastnika, izvajanje nalog v postopkih dodelitve in oddaje stanovanj v najem, sodelovanje pri primopredaji stanovanj);
  • tehnično – strokovna opravila (letni pregled stanovanj, izdelava načrta vzdrževanja, sklepanje pogodb za vzdrževalna dela v imenu lastnika in vzdrževanje stanovanj v skladu s potrjenim planom vzdrževanja, izdelava letnega poročila o upravnikovemu delu, izvajanje izračuna in spremembe višine najemnine, sklepanje zavarovalnih pogodb, zagotavljanje dežurne službe)
  • finančno – računovodska opravila (razdelitev stroškov in izdelava obračunov, mesečno fakturiranje najemnine in subvencije v imenu in za račun lastnika stanovanja, zbiranje najemnin in prenakazilo pobranih sredstev lastniku, reševanje reklamacij kupcev, izdelava mesečnih in letnih poročil, opominjanje in izvajanje izterjave dolžnikov v imenu lastnika);
  • pravno – premoženjska opravila (priprava najemnih pogodb, soglasij, predlogov za odpoved najemnih pogodb).
     


V kolikor potrebujete pomoč pri oddajanju stanovanja v najem (najemna pogodba, obračun, pobiranje in izterjava najemnin), le to zaupajte strokovnjaku s tega področja.