Gradbeni nadzor

Vsem naročnikom, ne zgolj etažnim lastnikom večstanovanjskih stavb, nudimo storitev gradbenega nadzora v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo.

 

 

Storitve oziroma zadolžitve, ki jih nudimo v slopu GRADBENEGA NADZORA, so zlasti sledeče:

 • delovati preventivno in pravočasno preprečevati napake pri gradnji,
 • sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču,
 • v skladu z zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem,
 • ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če se ugotovijo kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami zakona,
 • ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem,
 • pravočasno sporočiti investitorju morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje in jih z njim ter s projektantom uskladiti,
 • nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti udeležencem informacije in strokovno podporo s svojega področja dela,
 • opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi,
 • pri preverjanju tehničnih rešitev upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih s tem zakonom,
 • od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja,
 • vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka,
 • sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,
 • zagotoviti koordinacijo strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.

 

Če želite pridobiti več informacij ali ponudbo za izvedbo gradbenega nadzora pri izvedbi vaše gradnje, vas vabimo, da nas kontaktirate.