Korekturni faktorji za izenačitev vpliva lege stanovanj

Kaj so korekturni faktorji?

Korekturni faktorji za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi so obvezni pri delitvi in obračunu stroškov ogrevanja po dejanski porabi v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Namen korekturnih faktorjev je, da se bolj izpostavljenim stanovanjem ali poslovnim prostorom z vidika večjih toplotnih izgub upošteva olajšava pri odčitani porabi toplote (odčitki delilnikov). Torej delom stavbe z večjim deležem površin sten in stropov proti zunanjosti ali neogrevanim prostorom, se pri izvedbi delitve in obračuna stroškov ogrevanja korigira poraba toplote glede na velikost korekturnega faktorja.

 

Slika: Za pravično delitev stroškov ogrevanja so ključni pravilno določeni korekturni faktorji leg stanovanj.

 

Na kakšen način je potrebno določiti korekturne faktorje?

Novi Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/2016, v nadaljevanju »Pravilnik«) predpisuje, da se korekturni faktorji po novem lahko določijo le glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe (QL), določene na podlagi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010) in Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/2014). To pomeni, da je za korektno določitev korekturnih faktorjev potrebno izdelati izračune gradbene fizike za posamezne dele stavb (stanovanja ali poslovne prostore), v skladu z vsemi predisi in standardi.Ali so korekturni faktorji, ki jih imamo določene vse od vgradnje delilnikov dalje primerni?

Velika večina korekturnih faktorjev, ki se trenutno upoštevajo pri delitvi in obračunu stroškov ogrevanja (po naši oceni več kot 90 % večstanovanjskega fonda) je določenih na osnovi vrednosti pridobljenih v praksi na primerljivih stavbah z upoštevanjem pravil tehnike. Poenostavljeno povedano, korekturne faktorje je na osnovi izkušenj (po smislu) določil izvajalec delitve stroškov ogrevanja, torej tisti, ki je vgradil delilnike, v večini primerov brez poglobljenega znanja s področja gradbene fizike. Posledično so ti korekturni faktorji zelo pavšalni in večinoma vse prej kot pravično upoštevajo dejansko stanje. Novi Pravilnik zato predpisuje, da je potrebno korekturne faktorje za vse stavbe, v katerih se izvaja delitev stroškov ogrevanja po dejanski porabi, najkasneje do 1. januarja 2025 izračunati na podlagi izračunov gradbene fizike.

 


Slika: Prikaz starih (zgornja vrednost) in na novo določenih (spodnja vrednost) korekturnih faktorjev po posameznih stanovanjih na konkretnem primeru večstanovanjske stavbe.V katerih primerih je obvezno potrebno na novo določiti korekturne faktorje?

Pravilnik predpisuje, da je obvezno potrebno korekturne faktorje na novo določiti na podlagi izračunov gradbene fizike v sledečih primerih:

-       za vse stavbe najkasneje do 1. januarja 2025,

-       v primerih energetskih sanacij teh stavb, torej če se izvedejo posegi na ovoju stavbe, ki imajo vpliv na toplotne izgube (dodatna toplotna izolacija fasade, strehe, podstrešja, kleti ipd.).

V primeru opaženih večjih anomalij v porabi in obračunu toplote med posameznimi deli stavbe pa je prav tako smiselno ponovno naročiti njihov preračun.

 

Kako pridobite nove korekturnih faktorjev?

Postopek določitve novih korekturnih faktorjev je sledeč:

  • izdelamo vam ponudbo za izračun novih korekturnih faktorjev,
  • na zboru etažnih lasnikov ali s podpisovanjem listine večina etažnih lastnikov (vsaj 50% etažnih lastnikov po solastniških deležih) sklene, da se izračunajo novi korekturni faktorji,
  • v arhivih pridobimo projektno dokumentacijo (načrti),
  • opravimo terenski ogled stavbe z morebitnimi izmerami,
  • pripravimo elaborat z izračunom novih korekturnih faktorjev,
  • predstavimo elaborat z novo določenimi korekturnimi faktorji,
  • z izvajalcem delitve stroškov ogrevanja uskladimo, da se pri nadaljnih delitvah upoštevajo novi korekturni faktorji.Kdo je usposobljen in primeren za določitev korekturnih faktorjev?

Izračun energijske bilance stavbe in njenih posameznih delov, ki je potreben za pravilno določitev korekturnih faktorjev, je kompleksen, zato terja od izvajalca storitve predhodne izkušnje in poglobljeno znanje na tem področju. Za tovrstne naloge so tako najbolj primerni odgovorni projektanti z izkušnjami na področju učinkovite rabe energije v stavbah in neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetskih izkaznic stavb.

Glede na to, da imamo v našem podjetju zaposlena dva pooblaščena projektanta gradbene stroke s strokovnima izpitoma, ki imata oba pridobljeno licenco za neodvisna strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic, vas vabimo, da izračun korekturnih faktorjev zaupate nam.

 

Več o korekturnih faktorjih si lahko preberete v tem članku, ki smo ga pred časom objavili v časopisu Delo.

 

Za lažjo predstavo, kakšen elaborat z izračunom korekturnih faktorjev vam nudimo, vam le tega po predhodnem dogovoru lahko pošljemo v pregled.

 

Če želite pridobiti več informacij ali ponudbo za izdelavo elaborata z izračunom korekturnih faktorjev, vas vabimo, da nas kontaktirate.