Upravljanje in vzdrževanje skupnih kotlovnic

Družba DOMINVEST d.o.o. nudi svojim strankam storitev upravljanja s skupnimi kotlovnicami.


Naš cilj je, da s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju upravljanja stavb in energetike poskrbimo za nemoteno ogrevanje in znižanje stroškov ogrevanja.
 

Upravljamo z več kot 40-imi skupnimi kotlovnicami na območju občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje v skupni moči več kot 12 MW. Seznam kotlovnic v upravljanju se nahajana sledeči povezavi.

 

Slika: Fotografija ene izmed obnovljenih kotlovic v našem upravljanju.

 

V sklopu storitve upravljanja skupnih kotlovnic vam nudimo sledeča dela in storitve:

 • upravljanje kotlov in drugih naprav za ogrevanje z namenom zagotavljanja nemotene toplote za ogrevanje in primerih temperatur prostorov,
 • skrb za nemoteno tekoče obratovanje kotlovnice in ostalih ogrevalnih naprav,
 • zagotavljanje in po potrebi zalaganje sredstev za dobavo energentov (kurilno olje, zemeljski plin, lesna biomasa ipd.) in električne energije,
 • zagotavljanje, koordinacija, vodenje in nadzor nad izvajanjem storitev zunanjih izvajalcev (kurjač, dimnikar, serviserji, ipd.),
 • skrb za redne zakonsko določene in izredne preglede kotlovnice in vseh pripadajočih naprav ter vodenje evidence,
 • zagotavljanje reda in čistoče prostorov in naprav,
 • po potrebi organiziranje letnega praznjenja sistema centralnega ogrevanja za posamezne stavbe,
 • vodenje evidenc o priključni moči, ogrevalni površini, porabi in uporabnikih posameznih stavb oziroma odjemnih enot,
 • planiranje, organiziranje in izvedba vzdrževalnih del v kotlovnici,
 • v primeru večjih posegov (investicijskih del) vodenje celotnega postopka (zbiranje ponudb, izbor najugodnejšega ponudnika, priprava in sklenitev pogodbe o izvajanju večjih del, nadzor pri izvajanju in prevzemu opravljenih del, uveljavljanja garancijske zahteve in podobno) v skladu z veljavnimi predpisi,
 • nudenje informacij v zvezi s kotlovnico in ogrevanjem lastnikom odjemnih enot, morebitnim drugim upravnikom stavb, pooblaščenim institucijam in organom v zvezi z upravljanjem, obratovanjem in vzdrževanjem kotlovnice,
 • organiziranje, koordinacija in obveščanje morebitnih ostalih upravnikov stavb oziroma uporabnikov, ki se ogrevajo iz skupne kotlovnice,
 • sprotna delitev in obračun stroškov, ki nastanejo pri obratovanju kotlovnice (električna energija, kurjač, dimnikar, priprava kemične vode, servisi, ipd.) med uporabnike posameznih odjemnih enot,
 • izvedba delitve, obračuna po dejanski porabi (mesečni ali letni) in realizacija letnega poračuna stroškov porabljenega energenta,
 • v primeru letnega obračuna nudenje možnosti 12-mesečnega obračunavanja akontacij in izvedba letnega poračuna,
 • izdelava letnega poročila o porabi toplote in stroških ogrevanja za posamezne odjemne enote,
 • organizacija in skrb za izvedbo mesečnih popisov kalorimetrov tam, kjer je to zahtevano, oziroma letne in polletne popise kalorimetrov in ostalih merilnih naprav, ki se nanašajo na merjenje porabe toplote za ogrevanje posameznih stavb.